Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – Kurs Romański 2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w okresie przerwy międzysemestralnej w 2016 r. (styczeń-luty) „Kursu Romańskiego 2016” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Do realizacji kursu MNiSW zaprasza szkołę wyższą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

W ramach 3-tygodniowego kursu dla 35 studentów powinny być zagwarantowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kurs ma być także okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Warunki udziału w konkursie:

  1. co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji kursów języka polskiego dla cudzoziemców,

  2. opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu,

  3. zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu,

  4. deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu,

  5. przedstawienie programu kursu,

  6. podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:

-całość kursu,

-lektoraty językowe,

-dodatkowe zajęcia językowe,

-zajęcia z wiedzy o Polsce.

Minimalny wymiar zajęć na kursie:

  1. 45 godzin lektoratów,

  2. 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej), 

  3. 30 godzin wiedzy o Polsce (historia stosunków polsko-włoskich, polsko-francuskich, polsko-hiszpańskich, znani Polacy w historii Włoch, Francji, Półwyspu Iberyjskiego, zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.),

  4. 9 godzin zajęć kulturalnych (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Procedura konkursowa
Wnioski należy nadsyłać w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie MNiSW, tj. do 23 listopada 2015 r.

Wniosek z dopiskiem Kurs Romański należy złożyć online zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MNiSW

Komisję oceniającą powoła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena wniosku składa się z dwóch części:
a) oceny kosztów części dydaktyczno-kulturalnej i administracyjnej (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia),

b) oceny merytorycznej części dydaktyczno-kulturalnej.

W części a – wniosek o najwyższych kosztach otrzymuje 2 pkt, drugi z kolei 4 pkt, trzeci 6 pkt itd.

W części b - najniżej oceniony wniosek (najsłabszy merytorycznie) otrzymuje 3 pkt, drugi 6 pkt, trzeci 9 pkt itd.

Końcową oceną wniosku o organizację kursu jest suma punktów uzyskanych z obu części.

Do realizacji przyjęty zostanie wniosek z najwyższą liczbą punktów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.