Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności studenci prawa lub administracji, którzy ukończyli I rok studiów, rywalizują ze sobą w eliminacjach. Odbywają się one w 16 Grupach Lokalnych ELSA Poland na terenie całej Polski. Następnie zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych reprezentują swoje uniwersytety na poziomie centralnym.

Głównym założeniem projektu jest propagowanie sztuki pięknego przemawiania, doskonalenie umiejętności autoprezentacji i możliwość skonfrontowania się nie tylko ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, ale przede wszystkim z wiedzą zdobytą podczas studiów.

Zadaniem uczestników, zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym jest wygłoszenie 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Osoby biorące udział w konkursie muszą rozwiązać kazus z zakresu prawa karnego, cywilnego albo administracyjnego. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów: poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji, logika uzasadnienia, retoryka, kultura języka, ogólne wrażenie.

17 kwietnia reprezentanci 16 polskich uniwersytetów mieli okazję zaprezentować się przed 10 osobowym Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, sędziowie, adwokaci oraz prokurator i radca prawny.

Werdyktem Jury, Laureatami XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej zostali:
1. Aleksandra Nizielska (Szczecin)
2. Wojciech Mrozowski (Łódź)
3. Aleksandra Godek (Wrocław)
Jury postanowiło wyróżnić także Piotra Warzyckiego (Toruń), Katarzynę Mrozek (Rzeszów) i Krzysztofa Pawłowskiego (Lublin).
Skład sędziowski ocenił poziom rywalizacji na bardzo wysoki, pogratulował wszystkim uczestnikom odwagi i zapału do samodoskonalenia.

Po części oficjalnej osoby biorące udział w konkursie, Jury, goście i organizatorzy spotkali się na uroczystej gali, która była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i integracji. Uczestnicy zwracali szczególną uwagę na umiejętne przygotowanie mowy, która powinna prezentować nie tylko aspekty merytoryczne, ale również dawać możliwość pokazania swojego talentu oratorskiego. Uczestnicy byli również zgodni, co do powodu, dla którego biorą udział w takich konkursach – jest to bowiem świetna okazja do zmierzenia się ze stresem, do pogłębienia swojej wiedzy, ponieważ kazusy bardzo często wymagały sięgnięcia do nauk pokrewnych prawa, a przede wszystkim do sprawdzenia swoich predyspozycji.

Duże zainteresowanie konkursem zarówno ze strony studentów jak i patronów pokazuje, że warto organizować takie przedsięwzięcia, by umożliwiać młodym ludziom rozwój i dawać szansę wykazania się również poza egzaminami.

Jadwiga Kopeć
Ambasador Wolters Kluwer na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Collegium Polonicum w Słubicach


Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej dostepną w internetowej księgarni Profinfo>>>

imagesViewer