Rozstrzygnięcie normatywne obowiązujące w USA ma być tylko inspiracją do zajęcia się prawną i filozoficzną problematyką wolności religii i wolności wypowiedzi, szczególnie w kontekście modelu obowiązującego w Polsce, z uwzględnieniem odniesień komparatystycznych do innych systemów prawnych, niemniej koncentrujących się w obszarze tego samego kręgu cywilizacyjnego.

Z konferencją związany jest program współpracy studentów z profesorami i doktorami Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego. Projekt ma na celu przygotowanie do udziału w konferencji oraz wyłonienie najlepszych prelegentów i dopuszczenie ich do wystąpienia we wspólnym panelu studencko-profesorskim (panele ułożone będą merytorycznie). Program zakłada kilkumiesięczną współpracę obejmującą systematyczne spotkania z przydzielonym opiekunem merytorycznym, pogłębianie wiedzy z danej gałęzi prawa poprzez analizę określonych tekstów i dyskusje oraz przygotowanie referatu po konsultacji z tutorem. Dopuszczenie studenta do wystąpienia podczas konferencji, a także możliwość opublikowania artykułu, zależeć będzie przede wszystkim od aprobaty jego opiekuna naukowego. Opiekun podejmie decyzję w oparciu o swoje doświadczenie w pracy ze studentem nad tekstem jego referatu oraz biorąc pod uwagę ostateczny rezultat współpracy.

Żeby przystąpić do programu tutorskiego, należy do 22 grudnia 2013 r. nadesłać na adres e-mail konferencja.wolnosci.ui@gmail.com : proponowany temat referatu, wstępny konspekt liczący do 300 słów i zawierający główne tezy oraz założenia wystąpienia, a także CV. Komisja w składzie: dr Piotr Grzebyk, dr Marcin Stębelski, dr Adam Szafrański oraz dr Paweł Wojciechowski zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Po pozytywnej odpowiedzi ze strony organizatorów przydzieleni zostaną tutorzy i nastąpi oficjalne rozpoczęcie współpracy.