Natalia Kurek:  Kiedy patrzę na zaproszenia do udziału w konferencji od razu "rzuca się w oczy" nazwa EDU TRENDY. Proszę powiedzieć czym są EDU TRENDY i czemu ma służyć organizacja tego wydarzenia?

Elżbieta Piotrowska-Albin: Dziękuję za sformułowanie, że nazwa naszego wydarzenia od razu „rzuca się w oczy”. Mam nadzieję, że zwrócą na nią uwagę również Pani koleżanki i koledzy - inni studenci, szczególnie Ci, którzy zainteresowani są zarówno, utrzymującymi się trendami, jak i nowymi zjawiskami w edukacji. EDU TRENDY są dużym wydarzeniem konferencyjno – targowym, poświęconym edukacji, organizowanym  przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska raz w roku, które nawiązuje do podobnych imprez w Wielkiej Brytanii lub Niemczech. Znaczącą rolę w przygotowaniu tego wydarzenia odgrywają czasopisma wydawane przez nas: „Personel Plus”, „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” , „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”, które są inicjatorami znaczących debat edukacyjnych oraz skupiają wokół siebie wielu  profesjonalistów zainteresowanych zagadnieniami edukacji, rozwoju osobistego i kształceniem.EDU TRENDY organizowane są po raz drugi, w tym roku ze względu na duże zainteresowanie na Stadionie Narodowym w Warszawie 26 – 27 września. Naszym celem, jest stworzenie warunków do spotkania przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji społecznych oraz firm, które realizują ciekawe projekty dotyczące kształcenia, podzielenie się wiedzą dotyczącą trendów w edukacji, integracją środowiska zainteresowanego zagadnieniami edukacyjnymi oraz pokazanie praktyki stosowania rozwiązań edukacyjnych. EDU TRENDY poprzez formułę połączenia konferencji, warsztatów i targów są miejscem, dającym szansę w sposób aktywny i praktyczny zapoznania się z innowacyjnymi metodami i technikami, bogactwem doświadczeń edukacyjnych. Jest to czas na ważne debaty, spotkania z niezwykłymi osobowościami, ekspertami ale również z praktykami kształcenia – nauczycielami szkolnymi i akademickimi, osobami zarządzającymi oświatą i szkolnictwem wyższym, przedstawicielami firm szkoleniowych, działów HR odpowiedzialnych za kształcenie i podnoszenie kwalifikacji wewnątrz firm. Cieszę, się że do współpracy pozyskaliśmy tak dużo znaczących postaci życia naukowego i praktyki edukacyjnej. Będziemy również gościć kilku wykładowców zagranicznych. Zaproszenie do udziału przyjął również profesor Uniwersytetu w Stanfordzie Philip Zimbardo, twórca słynnego eksperymentu więziennego, w którym normalni studenci zmienili się w oprawców znęcających się nad innymi współwięźniami, znanego również pod nazwą ”Efekt Lucyfera”. W ostatnich latach profesor Zimbardo kieruje swoje zainteresowania w kierunku badań nad warunkami do tworzenia się postaw cechujących ludzi odważnych, gotowych do obrony racji moralnych, upatrując w działaniach edukacyjnych wielką szansę. I twierdzi, że heroizmu, tego zwykłego codziennego oraz tego nadzwyczajnego ujawniającego się w sytuacjach wyjątkowych można się nauczyć. Zapraszam na to niezwykłe spotkanie z człowiekiem legendą, który zgłębiał naukowo podstawy „zła” oraz „dobra” i mówi, jak budować swoją własną postawę otwartą na świat, innych ludzi, inne kultury, gotową do przeciwstawienia się złu. Gorąco zapraszam.

NK: Dla kogo przeznaczona jest konferencja? Czy koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie udziału ?

EPA: EDU TRENDY kierujemy przede wszystkim do osób, które z racji zawodowej lub własnej pasji chcą zapoznać się z nowymi tendencjami na rynku edukacyjnym, zarówno dotyczącymi samego procesu nauczania i uczenia się, jak też organizacji sytemu edukacji, powiązań miedzy szkołą a rynkiem pracy, finansowania edukacji, wykorzystania nowoczesnych technologii, roli edukacji w kształtowaniu indywidulanych kompetencji, jak też szerzej w kształtowaniu polityki społecznej i gospodarczej. Zmiany cywilizacyjne, globalizacja, nowe technologie w tym Internet, wskazują na potrzebę zmian. Myślę, że Pani rówieśnicy znakomicie rozumieją tę potrzebę przygotowując się do wejścia na rynek pracy, widząc jego konkurencyjność, dostrzegając też możliwości jakie daje otwarty rynek pracy Unii Europejskiej, łatwość przemieszczania się, nowoczesne technologie w tym oczywiście komunikacja Internetowa i tym podobne zmiany. W tym roku EDU TRENDY 2013 obejmują trzy systemy formalne włączone w edukację – oświatę powszechną, szkolnictwo wyższe oraz  kształcenie w trakcie pracy. Ideą przewodnią, wydarzenia jest uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning), gdyż to wydaje nam się najważniejszą zmianą, jaka dokonała się w rozumieniu edukacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Takie są też wskazania organizacji międzynarodowych takich np. jak OECD, kiedy mówi się o kompetencjach kluczowych w XXI wieku. W raporcie wydanym przez OECD, który miałam przyjemność opublikować w języku polskim przez Wolters Kluwer Polska pod tytułem „Istota uczenia się. Wykorzystanie badań w praktyce” zwraca się uwagę, jak ważny jest etap nauki w szkole w budowaniu umiejętności kształcenia się przez całe życie. Książka opierając się na wielu badaniach z zakresu kognitywistki, pedagogiki, socjologii i psychologii wskazuje na potrzebę zmiany paradygmatu uczenia z instrukcjonizmu edukacyjnego opartego na reagowaniu na bodźce, przygotowującego do życia w gospodarce przemysłowej, do tworzenia innowacyjnych środowisk uczenia się umożliwiających kształtowanie kompetencji adaptacyjnych a nie rutynowych. Według stanowiska OECD Kompetencje adaptacyjne – to kluczowy cel dla działania systemu edukacji XXI wieku. Są fundamentem, uczenia się przez całe życie. Biegłość adaptacyjna to umiejętność kreatywnego i elastycznego zastosowania konkretnej wiedzy i kompetencji w różnych sytuacjach. W koncepcji innowacyjnych środowisk uczenia się zmienia się rola szkoły i nauczyciela z „ mędrca na katedrze” na „przewodnika u boku”. Nauczyciel, szkoła stają się odpowiedzialni za „skonstruowanie”, „projektowanie” innowacyjnego i efektywnego środowiska uczenia się, w którym następuje zindywidualizowany proces uczenia się. Zasadniczą zmianą jest sposób patrzenia na ucznia, nie wyłącznie jako odbiorcy wiedzy, ale podmiotu, który powinien znać cele uczenia się, czuć się bezpiecznie, być emocjonalnie zaangażowany w ten proces, umieć kontrolować i regulować wewnętrzny proces uczenia się.  Zwracam tak dużo uwagi na ten raport, gdyż stał się on podstawą przygotowywania EDU TRENDÓW 2013. Cieszę, się że do współpracy pozyskaliśmy tak dużo znaczących postaci życia naukowego i praktyki edukacyjnej.

EDU TRENDY 2013 są imprezą otwartą, ale tematycznie skoncentrowaną na profesjonalistach i pasjonatach edukacyjnych. Myślę, że wiele tematów zainteresuje studentów, jako inspiracja do kształtowania swojej drogi zawodowej, wzbogacenia wiedzy, spotkań z ciekawymi osobowościami i praktykami, zapoznania się z tym co w zakresie edukacji oferują instytucje publiczne, jak też firmy komercyjne. Udział w niej jest bezpłatny, ale możliwy po uprzednim zarejestrowaniu  na stronie internetowej EDU TRENDÓW 2013: www.edu-tredny.pl . Na wykład profesora Zimbardo jest niezależna rejestracja, jednak pierwszeństwo mają uczestnicy XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. Proszę śledzić stronę EDU Trendów, gdyż lada moment otworzymy rejestrację na ten wykład, który odbędzie się 26 września, około godz. 17.

NK: Czy zaplanowane są  dodatkowe spotkania i imprezy towarzyszące konferencji?

EPA: Program EDU TRENDY 2013 jest bardzo bogaty. Są tematy i debaty przekrojowe, skierowane do wszystkich, jak też skierowane do określonych grup. Uważam jednak, że unikalną wartością tego spotkania będzie przenikanie zagadnień przez wszystkie grupy zainteresowanych. Warto dokładnie wczytać się w program, aby odnaleźć wielowątkowość tematyczną poszczególnych wystąpień i sesji. I tak np. Forum Oświaty Niepublicznej, mimo swej nazwy powinno zainteresować wszystkich , którzy interesują się nowymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą, ze względu na to, że oświata niepubliczna śmielej podejmuje działania niestandardowe, jest swoistym laboratorium nowych metod uczenia i organizacji placówek oświatowych.  Inne tematy skierowane do określonych grup odbiorców, to m. in.  np. Systemy wspomagające procesy  dydaktyczne i zarządcze na uczelniach oraz w oświacie, Sesja Bibliotek Szkolnych, debata – „Rozwój pracowników a rozwój firmy. Dlaczego się opłaca?”,  Krajowe Ramy Kwalifikacji i wiele innych.  Dyskusja na temat szkolnictwa zawodowego, będzie się toczyła zarówno w części wspólnej, jak też w ramach imprezy towarzyszącej XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. To tylko niektóre z bloków tematycznych ukierunkowanych na określone grupy.

Są też tematy skierowane do wszystkich uczestników np. dyskusja wokół raportu „Bilans kapitału ludzkiego” i niezbędnych kompetencji w XXI wieku, nowe rozdanie funduszy UE na edukację,  nowe podejście i metody uczenia, w tym tematy takie, jak: od push do pull learningu, digitalizacja zasobów wiedzy, czy dyskusja „Edukacja dla biznesu czy biznes dla edukacji”.

Oczywiście wszystkim polecam wykład profesora Philipa Zimbardo, jako możliwość spotkania ze światowej sławy psychologiem, wyjątkową osobowością, mądrym człowiekiem. Ilość miejsc jest ograniczona, proszę śledzić stronę www.edu-trendy.pl

Warto też przejść się po stoiskach zgromadzonych wystawców, którzy będą prezentować własne  projekty.

Zachęcam do czytania i zasubskrybowania aktualności na stronie www.edu-trendy.pl, gdyż program cały czas jest wzbogacany o nowe tematy i wykładowców.

Zapraszam