Nowy akt prawny wprowadzi zasadę, że część  pisemna  egzaminu  jest przeprowadzana  przy  użyciu  sprzętu  komputerowego,  który  zapewnia  Krajowa  Szkoła. Rozwiązanie  to  stanowiło  konsekwencję  uwzględnienia  zgłaszanych  powszechnie postulatów. Sprzęt  komputerowy  wykorzystywany  do
przeprowadzenia egzaminów powinien uniemożliwiać przekaz, odbiór i rejestrację informacji na odległość oraz korzystanie z danych niedozwolonych w regulaminie.
Część  pisemna  egzaminu  sędziowskiego  oraz  egzaminu  prokuratorskiego  odbywa  się w ciągu dwóch dni, każdy z egzaminów trwa sześć godzin.
Aby zdać egzamin, kandydat będzie musiał zdobyć co najmniej 60 proc. punktów z każdej części. Za większość zadań pisemnych będzie można zdobyć 60 punktów - wyjątkiem będą zadania w drugim dniu egzaminu prokuratorskiego,  które oceniane będą w skali od 0 do 30 punktów.