Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został zwycięzcą IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK. Wyniki ogłoszono w weekend podczas XII Krajowego Zjazdu Doktorantów - VI Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała Kinga Kurowska, przewodnicząca KRD, najbardziej podoktorancki UAM odznacza się nie tylko wysokim odsetkiem przyznawanych stypendiów doktoranckich, oferuje wiele możliwości wsparcia badań prowadzonych przez doktorantów, ale także refinansuje doktorantom zakup legitymacji kolejowych uprawniających do podróżowania ze zniżką.

Do udziału w konkursie zgłosiły się 32 uczelnie prowadzące studia doktoranckie, które odpowiadały na pytania dotyczące sytuacji doktorantów w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Większość pytań miała charakter zamknięty, a punkty przyznawane były w zależności od tego, czy dane rozwiązanie podlegające ocenie występuje na całej uczelni, czy tylko na wybranych wydziałach.

Drugie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, a trzecie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na czwartym miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, wyróżniony także w kategorii aktywności samorządu doktorantów. Piąte miejsce zajęła Politechnika Wrocławska.

Zwycięskie uczelnie pomagają w pozyskiwaniu grantów zagranicznych oraz we współpracy z przemysłem, dofinansowują także udział doktorantów w studiach podyplomowych, czy projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnie rozwijają współpracę międzynarodową także poprzez programy podwójnych dyplomów doktorskich.

Co raz więcej uczelni uzyskuje wysokie wyniki w obszarze wpływu doktorantów na program ich kształcenia. Najwyższe oceny za aktywność samorządową, dzięki m.in. zaangażowaniu samych doktorantów uzyskał Uniwersytet Jagielloński.

KRD poprzez konkurs chce przede wszystkim promować dobre praktyki i aktywizować samych doktorantów do udziału w życiu społeczności akademickiej. Zdaniem organizatorów, udział w konkursie i jego wyniki mogą stać się dobrym przyczynkiem do dyskusji wewnątrz uczelni z udziałem władz rektorskich, dziekańskich, samych doktorantów oraz administracji nad funkcjonowaniem studiów III stopnia. PAP

 ]]>