Doktorat wdrożeniowy od października
Już w roku akademickim 2017/2018 naukowcy będą mogli uzyskać stopień doktora (lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego) na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.

Po zmianach rozprawę doktorską będzie mogło stanowić również oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. W przepisach pozostał dotychczasowy wymóg, zgodnie z którym rozprawa ma wykazywać ogólną teoretyczną wiedzę kandydata w danej dyscyplinie.

Dodatkowy opiekun dla doktoranta
Opiekę nad doktorantem biorącym udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” obok opiekuna naukowego będzie sprawował opiekun pomocniczy. Uzyskanie opinii drugiego opiekuna będzie konieczne przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich.
Opiekunem  naukowym,  a  także  osobą  prowadzącą  zajęcia  objęte programem studiów doktoranckich realizowane w formie zajęć dydaktycznych, mogą być również nauczyciele akademiccy i pracownicy jednostki naukowej posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów