Aplikacja sędziowska trwa 30 miesięcy – stanowi wchodząca wczoraj w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Nowe przepisy przesądzają też, że w ciągu dwóch tygodni od zakończenia egzaminu sędziowskiego dyrektor krakowskiej szkoły ogłasza listę klasyfikacyjną egzaminowanych. O miejscu na liście decyduje liczba uzyskanych na egzaminie punktów i jego pozytywny wynik.
 
 
Nowelizacja stanowi, że aplikant aplikacji sędziowskiej może zostać zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Pierwszeństwo zatrudnienia wynika z kolejności miejsca na liście. Jeśli aplikanci mają taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich sprawdzianów w połączeniu z łączną oceną z przebiegu praktyk.
 
 
Aplikant aplikacji sędziowskiej jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w procedurze konkursowej na stanowisko referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Przysługuje mu pierwszeństwo zatrudnienia. Aplikant może też realizować się w inny sposób, np. wykonywać w kraju lub za granicą zadania naukowo-szkoleniowe nieobjęte programem aplikacji, zlecane przez dyrektora szkoły.
Źródło: Rzeczpospolita