Poniżej prezentujemy pełną listę dokumentów wymaganych do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na aplikacje prawnicze w Polsce.

Zgłoszenia zarówno na aplikację radcowską, adwokacką, jak i notarialną powinny zawierać:

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
- życiorys;
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczychw Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub dokument potwierdzający ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 
Zobacz: Aplikacja radcowska w praktyce>>>
 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego kandydata, który w momencie składania wniosku nie uzyskał tytułu magistra jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (20 września 2014 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu właściwego, potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
 
Tegoroczna opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego wynosi 840 zł. Kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000). W tytule przelewu trzeba wpisać imię i nazwisko kandydata oraz określić do jakiego egzaminu chce przystąpić.
 
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Fotografie powinny być aktualne, wyraźne i jednakowe, o wymiarach 35 x 45 mm. Mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 
 
Egzaminy wstępne wyznaczone zostały na dzień 27 września 2014 r. i rozpoczną się o godzinie 11:00 w ustalonych miejscach. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej poinformuje o konkursie listem poleconym najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.
Źródło: Rzeczpospolita