Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia. Ponieważ jest to element edukacji, studenci za udział w praktykach nie otrzymują wynagrodzenia.

Studentów na praktyki objęte programem kierują uczelnie, przekazując do Ministerstwa skierowanie do odbycia praktyki studenckiej. Odbywa się to na podstawie ramowego programu praktyki, przygotowanego przez uczelnię, wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów.

Praktykantem może być wyłącznie student/studentka z ważną legitymację studencką i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki (ubezpieczenie zapewnia uczelnia lub sam praktykant).

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawartego między uczelnią a Ministerstwem.

Szczegółowe informacje o ofertach praktyk studenckich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego można uzyskać pod numerem telefonu 22 52 92 735 oraz mailem: praktyki.mnisw@mnisw.gov.pl.

Materiały informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Lista ofert praktyk w MNiSW
Lista ofert praktyk w MSZ
Lista ofert praktyk z całej Polski