Dzień Radcy Prawnego został ustanowiony przez Krajową Radę Radców Prawnych w 2010 r. Obchodzony jest co roku 6 lipca, ponieważ tego dnia w 1982 r. Sejm przyjął ustawę o radcach prawnych. Święto ma służyć upamiętnieniu tej daty.


Po trzydziestu dwóch latach istnienia, samorząd radców prawnych obecnie jest największym samorządem prawniczym w Polsce, liczącym ponad trzydzieści cztery tysiące radców prawnych i ponad osiem tysięcy aplikantów radcowskich w 19 Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Samorząd radców prawnych jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w wielu jego płaszczyznach, a nasza działalność w międzynarodowych organizacjach prawniczych jest doceniana.

Zobacz: Aplikanci chcą płacić niższe składki>>>

Dzień radcy prawnego ma w swym zamyśle służyć nieformalnej integracji radcowskiej społeczności, nawiązywaniu szerokich kontaktów z środowiskami lokalnymi i krajowymi.

Tempo zmian współczesnego świata, w tym także naszego kraju sprawia, że zjawiska nabierają szczególnego znaczenia i dlatego mamy podstawy twierdzić, że samorząd radców prawnych, ze względu na dokonania w okresie ponad trzydziestoletnim uzyskał silną pozycję zarówno wśród zawodów zaufania publicznego, ale również w życiu publicznym naszego kraju.

Zobacz: MS wyznaczyło termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego>>>


Samorząd radców prawnych jest organizacją liczną, profesjonalną, otwartą na potrzeby obywateli – mówi Barbara Kras, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych - inicjującą wiele działań na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa oraz zabierającą liczący się głos w istotnych, dla społeczeństwa naszego państwa, sprawach. Jest samorządem nowoczesnym, w którego działalności wykorzystuje nowe technologie.

Samorząd radców prawnych od wielu lat, głównie poprzez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, powołany przez Krajową Radę Radców Prawnych współpracujący z wybitnymi przedstawicielami prawniczego świata nauki i praktyki, przejawia aktywność w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Krajowa Rada Radców Prawnych, promując wśród radców prawnych ideę świadczenia pomocy prawnej pro bono, od pięciu lat prowadzi akcję „Kryształowe serce”. Nagrodę „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni, którzy w sposób szczególny wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, rodzin dotkniętych klęskami, jak również wspierający swoją działalnością innych.

Zobacz: Krajowa Rada Sądownictwa chce monopolu na szkolenie przyszłych sędziów>>>

Wiosną 2013 roku Krajowa Rada Radców Prawnych, jako pierwszy samorząd w Polsce, rozpoczęła ogólnopolską akcję informacyjną „Z Radcą prawnym bezpieczniej”. W 2014 roku odbędzie się pilotaż cyklicznej kampanii, zamieniając akcyjność na permanentność.


Od dawna samorząd radców prawnych zabiegał o przyznanie radcom prawnym kompetencji do obron karnych. Starania te wynikały głównie z faktu, że na gruncie obowiązującego prawa ustawowy zakres obszarów, w których radca prawny świadczy pomoc prawną, obejmuje poza obronami karnymi wszystkie dziedziny, w tym radca prawny może występować jako obrońca w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, a także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz obrońca przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Prawo karne i postępowanie karne są przedmiotami objętymi aplikacją radcowską, a aplikanci radcowscy składają egzamin z prawa karnego.

Zobacz: Podano wyniki egzaminu radcowskiego 2014>>>

Nie występowały zatem żadne powody, by radca prawny nie został wyposażony w kompetencje do obron karnych. Ten słuszny postulat zyskał aprobatę podmiotów posiadających inicjatywę ustawową i z satysfakcją, Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwalenie w dniu 27 września 2013r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przyznającą prawo występowania przez radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych, która w tym zakresie zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015r. Rozszerzenie kompetencji zawodowych radców prawnych stanowi bowiem wyjście naprzeciw postulatom samorządu radców prawnych o przyznanie takich kompetencji. Stanowi również wyraz polityki państwa w zakresie poszerzenia możliwości dostępu obywateli do profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym.
Grzegorz Furgał