Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Sejm uchwalił 9 listopada 2012 r. Zawiera ona m.in. przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela, a konkretnie regulacje dotyczące środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Przepisy, według założeń ustawodawcy, mają być bardziej elastyczne.
Obecnie, art. 70a Karty Nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Po zmianach ma to być kwota od 0,5 proc. do 1 proc. Zmienią się także regulacje dotyczące wyodrębniania środków na ten cel z budżetów województwa - 5000 średnich wynagrodzeń stażysty będzie kwotą maksymalną, a nie sztywnym określeniem wysokości środków.
Ustawodawca podkreśla, że jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć więcej swobody w decydowaniu o finansach przeznaczanych na doskonalenie zawodowe pedagogów, ponieważ dzięki dopłatom unijnym na szkolenia, nie potrzebują aż tak wysokich kwot na ten cel i środki te często nie są właściwie wydatkowane.
Pomysł ustawodawcy krytykuje ZNP, który oczekuje, że przeciwko nowym regulacjom zaprotestują Senatorowie. W liście do Marszałka Senatu Związek apeluje o głosowanie przeciwko ustawie, ponieważ według ZNP spowoduje ona znaczne zmniejszenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
"Niezbędne jest zwiększenie dostępności sieci doradztwa dla nauczycieli, a tym samym odpowiednie podniesienie nakładów finansowych na ten cel. Ograniczenie środków finansowych w wyniku nowelizacji art. 70a ustawy Karta Nauczyciela doprowadzi w praktyce do zmniejszenia efektywności systemu doskonalenia nauczycieli i będzie szkodliwe dla rozwoju jakościowego szkół." - piszą Związkowcy w liście.  Projekt dostępny tutaj>>