ZNP do MEN: potraktujcie poważnie sprawę pensum nauczyciela specjalisty

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje MEN za bierność ws. pensum nauczycieli specjalistów. Związkowcy ponownie wnoszą o udzielenie informacji w tej sprawie.

"Oczekujemy od Ministerstwa Edukacji Narodowej poważnego potraktowania sprawy i udzielenia pełnej informacji o działaniach, jakie resort edukacji ma zamiar podjąć, dziś i w przyszłości, nieprawidłowości związanych z regulowaniem materii zapisanej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz brakiem wystarczającego nadzoru ze strony niektórych kuratorów oświaty" - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie skierowanym do MEN.

Związkowcy uważają, że działania resortu ws. pensum nauczycieli specjalistów są niewystarczające, nie zadowoliła ich także odpowiedź MEN na poprzednie pisma dotyczące tej materii. Ministerstwo ograniczyło się w niej bowiem do lakonicznego stwierdzenia, że nie planuje zmian ww. artykułu Karty Nauczyciela. Związek przypomina, że działania w tej sprawie podejmowała też rzecznik praw obywatelskich i MEN obiecywał nowelizację budzącego wątpliwości przepisu.

"W świetle odpowiedzi MEN, budzi wątpliwość rzetelność korespondencji prowadzonej przez resort edukacji z rzecznikiem praw obywatelskich w tej sprawie. Każdorazowo na sugestię RPO o potrzebie wprowadzenia do zapisów art. 42 ust. 7 pkt 3, dodatkowego kryterium, które ograniczyłoby nadmierną swobodę jst w zakresie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli, resort edukacji opowiadał o prowadzonych konsultacjach w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela" - pisze ZNP.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.znp.edu.pl, stan z dnia 28 lutego 2013 r.

Data publikacji: 28 lutego 2013 r.