Celem ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 941) jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Nowelizacja zmienia sposób gromadzenia danych na temat potrzeby kształcenia specjalnego, tak aby zapewnić uczniowi nim objętemu anonimowość. Zamiast jednostkowego gromadzenia tego rodzaju informacji, ustawa dopuszcza gromadzenie ich w bazie danych SIO - zbiorczo - w zbiorach danych szkół i placówek. Jednostkowo informacje o objęciu ucznia ww. pomocą gromadzone będą jedynie w lokalnych bazach danych, tj. w zbiorach danych uczniów.

Równocześnie ustawa w celu zapewnienia właściwego poziomu rzetelności danych przekazywanych do bazy SIO w zakresie form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wprowadza mechanizmy weryfikacji danych przekazywanych przez szkoły i placówki oświatowe z danymi przekazywanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wydawanych przez nie opinii i orzeczeń. Wprowadzenie tych mechanizmów podyktowane jest koniecznością szczególnego monitoringu rzetelności danych dotyczących uczniów na których kształcenie przeznaczane są zwiększone środki publiczne.
Nowelizacja zmienia także ustawę o systemie oświaty. Zmiana dotyczy trybu przekazywania danych o uczniu przez podmioty lecznicze. Szpital, w którym przebywa uczeń, będzie z urzędu przekazywał dane (zawarte w dokumentacji medycznej) szkole specjalnej organizującej dla ucznia zajęcia edukacyjne i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze. Ma to ułatwić szkołom przyszpitalnym wykonywanie obowiązków związanych z dokumentowaniem przebiegu nauczania i usprawni przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej.
 
Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>