Na stronie internetowej MEN opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. W uzasadnieniu zmian napisano, że w związku z tym, że od roku szkolnego 2009/2010 zmieniły się zasady egzaminu maturalnego i obowiązkowym przedmiotem w części pisemnej egzaminu będzie również matematyka, konieczne jest wprowadzenie zmiany w dotychczasowym § 6 ust. 4 rozporządzenia. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno –wychowawczych będą dni, w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, a mianowicie z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, do którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole.
W porównaniu z obecnym stanem prawnym wprowadza się zatem dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ponadgimnazjalnych, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
Ponadto w § 6 ust. 4 oraz § 2 ust. 3 i 4 obecnie obowiązującego rozporządzenia uchyla się regulację dotyczącą ponadpodstawowych szkół średnich, które nie funkcjonują już w systemie oświaty.
 
Źródło: BIP MEN, 30.12.2009 r.