Stosownie do zapisu art. 113 § 1 k.p. karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Zatarcie kary następuje z mocy samego prawa. Ustawodawca stwarza również pracodawcy możliwość wcześniejszego zatarcia kary. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem roku. Karę uważa się za niebyłą również w przypadku, gdy pracodawca uwzględnił sprzeciw pracownika od nałożonej kary albo sąd pracy wydał orzeczenie o uchyleniu kary.
W przypadkach wyżej przedstawionych, pracodawca ma obowiązek usunięcia z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu.

Sprzeciw od kary porządkowej trzeba złożyć w ciągu siedmiu dni>>

 

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach [PRZEDSPRZEDAŻ] "Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>