W świetle zapisu § 1 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), wydatki strukturalne - to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) - dalej: r.w.s. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

MEN: dotacja na podręcznik idzie za uczniem>>

W świetle zapisów r.w.s. można stwierdzić, że przez wydatki strukturalne rozumie się wydatki, jakie poniosła dana jednostka z krajowych środków publicznych, aby zrealizować cel określony i opisany w tych przepisach. Wydatek musi być udokumentowany fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem księgowym – stanowiącym dowód poniesionego wydatku, jak również wyciągiem bankowym – stanowiącym dowód transferu środków pieniężnych z rachunku danej jednostki (poniesienie kosztów). Wydatek strukturalny, aczkolwiek podlegający w pewnym stopniu ocenie osoby dokonującej jego kwalifikacji – ze względu na dość ogólne zapisy rozporządzenia – jest to generalnie każdy wydatek, który można zakwalifikować do kodów klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu.
Zakup podręczników i ćwiczeń należy sklasyfikować w ramach obszaru XIII – kod 75 „Infrastruktura edukacji”.
W ramach tego kodu, klasyfikuje się wydatki związane z realizacją działań mających na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i kulturalnymi prowadzonymi na wszystkich poziomach i we wszystkich profilach kształcenia. Zgodnie z definicją podaną w r.w.s. wyposażenie w środki i zasoby obejmuje zakup i dostawę towarów, usług niezbędnych do pełnienia funkcji i prowadzenia działalności bezpośrednio związanych z operacją lub do osiągnięcia celów operacji.

Vademecum Głównego Księgowego Administracja>>