Jaka jest wysokość subwencji oświatowej na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ogólnodostępnej szkole podstawowej?

Odpowiedź

Wysokość subwencji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.

Uzasadnienie
Zasady przyznawania części oświatowej subwencji ogólnej określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Wysokość subwencji uzależniona jest m.in. od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, a także od faktu posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rozporządzenie określonym rodzajom niepełnosprawności przypisuje wagi o zróżnicowanej wartości – w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość subwencji jest wysokość standardu na 1 ucznia – który w 2015 r. wynosi: 5.258,6754.

Więcej>>

 


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.