Nauczycielka zatrudniona na 1/2 etatu logopedii, obejmuje godziny zastępstw doraźnych (12) w edukacji wczesnoszkolnej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) oraz zostaje z 3 godzinami logopedii.
Według jakiego wymiaru należy obliczyć jej kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę: z wymiaru logopedy czy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?
 

Sposób obliczenia wysokości wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw należy ustalić na podstawie regulaminu wynagradzania uchwalonego przez organ prowadzący.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, dodatek za godziny doraźnych zastępstw jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw ustala każdy organ prowadzący w uchwalanym przez siebie regulaminie wynagradzania nauczycieli obowiązującym na terenie działania organu. Karta Nauczyciela zawiera tylko jedną ogólną wytyczną dotyczącą dodatku za zastępstwa – mianowicie w art. 35 ust. 3 KN stanowi, że omawiane wynagrodzenie wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela (wynagrodzenia zasadniczego), z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Oznacza to, że ustalając wynagrodzenie nauczyciela za godziny doraźnych zastępstw należy brać pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze przysługujące temu nauczycielowi, a także uwzględnić dodatek za warunki pracy - jeśli godziny doraźnych zastępstw realizowane były w warunkach uprawniających do tego dodatku. Organ prowadzący szkołę publiczną, który jest jednostką samorządu terytorialnego, powinien określić w regulaminie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw. Upoważnienie ustawowe w tym zakresie zawiera art. 30 ust. 6 pkt 2 KN. Organ prowadzący nie może poprzestać na powtórzeniu w regulaminie wynagradzania definicji ustawowej godziny doraźnego zastępstwa, gdyż z niej nie wynika sposób wynagradzania. W regulaminie powinny zostać jeszcze wskazane zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za takie godziny.
Wiele organów prowadzących powtarza w regulaminach wynagradzania brzmienie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494) - dalej r.d.w.z., zgodnie z którym wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin doraźnego zastępstwa nauczyciela. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc jego tygodniowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin (czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).
Z treści pytania nie wynika, jakie zapisy znajdują się w regulaminie wynagradzania obowiązującym na terenie danego organu prowadzącego, z tego względu nie można udzielić odpowiedzi na pytanie o sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za doraźne zastępstwa. Jest bowiem możliwe, że organ prowadzący ustanowił zasady inne niż przedstawione powyżej.
Tylko postanowienia regulaminu wynagradzania analogiczne do regulacji r.d.w.z., upoważniają do wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw według wymiaru pensum, w ramach którego są realizowane zastępstwa, nie zaś wymiaru pensum wynikającego z umowy o pracę. Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: System wynagradzania nauczycieli