Ministerstwo Edukacji poinformowało, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” na rok 2009. Na stronie internetowej MEN zamieszczono wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach tego priorytetu.
Wykaz zawiera listę projektów systemowych, realizowanych przez wytypowane instytucje oraz informację o konkursach, które MEN zamierza ogłosić w roku 2009. Przewiduje się ogłoszenie 6 konkursów. Będą one dotyczyć:
-  uruchomienia nowego typu dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego,
- opracowania i pilotażowego  wdrożenia innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości
- uruchomienia nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
- przygotowania wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.
- opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.
 
Źródło: MEN, 10.02.2009 r.