Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach (w jednej w pełnym wymiarze czasu pracy, w drugiej w niepełnym wymiarze czasu pracy). Dyrektor jednej ze szkół deleguje nauczyciela na "zieloną szkołę" na okres dwóch tygodni.
Co ze stosunkiem pracy w drugiej szkole, jak nauczyciel może usprawiedliwić swoją nieobecność?


W przypadku wyjazdu na zieloną szkołę nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach, nieobecność w drugiej ze szkół powinna zostać uznana przez pracodawcę za usprawiedliwioną. Jest to niepłatna nieobecność, ponieważ jedynie w razie wystąpienia ściśle określonych okoliczności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Podstawą usprawiedliwienia takiej nieobecności może być oświadczenie nauczyciela potwierdzone przez drugiego pracodawcę, bądź informacja (czy zaświadczenie) wydane przez pracodawcę.


Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela nie tworzą odrębnych zasad usprawiedliwiania nieobecności nauczycieli, dlatego też wobec nauczycieli stosuje się zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności w pracy wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz sposobu udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281). W myśl ogólnej reguły wyrażonej w § 1 ww. rozporządzenia przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienia się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Oprócz tej ogólnej reguły w rozporządzeniu w § 3-15 ujęty został katalog różnych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność, począwszy od zwolnienia lekarskiego, poprzez wykonywania funkcji biegłego, aż po zwolnienia na ślub, itd. W przypadku przedstawionym w zapytaniu najistotniejsza jest druga część przytoczonego przepisu § 1, ponieważ rozporządzenie wskazuje, że to pracodawca uznaje nieobecność za usprawiedliwioną. Wydaje się, że chociaż rozporządzenie nie odnosi się wprost do kwestii zatrudnienia w dwóch miejscach pracy i wynikającej stąd kolizji obowiązków zawodowych, powodujących niemożność wykonywania pracy z powodu obowiązkowych zajęć w jednym z miejsc pracy, to nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca uznał za usprawiedliwioną nieobecność z powodu wyjazdu na planowany wjazd na zieloną szkołę w drugim miejscu pracy. Jednakże fakt usprawiedliwienia nieobecności nie powoduje, że każda usprawiedliwiona nieobecność jest płatna. Pracownik bowiem zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie za nieobecności w przypadkach określonych przez przepisy.