Wyjaśnienia MEN w związku z artykułem pt. "Znikające miliony na oświatę"

W związku z opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita artykułem pt. "Znikające miliony na oświatę", Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że "systematycznie wprowadza przepisy pozwalające na eliminowanie nieprawidłowości w pobieraniu dotacji przez szkoły niepubliczne dla dorosłych. Nieuprawnione są zatem twierdzenia, że apele o zmianę przepisów pozostały bez odpowiedzi".

Jak podaje MEN już od 2009 r. wprowadzono przepisy, które umożliwiły samorządom przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej.

Od 2010 roku szkoły zostały zobowiązane do skreślenia z listy słuchaczy osób, które opuściły więcej niż 50% zajęć edukacyjnych.

Od 1 września 2012 roku szkoły niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych otrzymają pieniądze tylko wówczas gdy osoba zda egzamin zewnętrzny organizowany przez OKE i otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Ponadto "dla wyeliminowania nieuprawnionego pobierania dotacji przez niepubliczne szkoły dla dorosłych, do ustawy o systemie oświaty wprowadzono przepis, zgodnie z którym dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.