W orzecznictwie panował powszechny pogląd, co do niemożliwości określania przez organy stanowiące właściwych jednostek samorządu terytorialnego wstrzymywania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.o.s.o. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych z budżetu tej jednostki szkołom i placówkom niepublicznym, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Norma ta stanowi materialnoprawną przesłankę do podjęcia uchwały określającej m.in. tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne. Na tym gruncie często pojawiały się zarzuty przekroczenia kompetencji, polegające na określaniu w uchwałach organów stanowiących przesłanek, których wystąpienie legitymuje organ dotujący do wstrzymania dotacji.

Stanowisko judykatury było w tym zakresie jednoznaczne. Zdaniem sądów, przepisy u.o.s.o. nie dają podstaw do formułowania okoliczności uprawniających do wstrzymania dotacji. Z treści uzasadnień wyroków sądów w tym zakresie wynika, iż wstrzymanie dotacji ogranicza prawo szkoły lub placówki oświatowej do jej uzyskania i jest swego rodzaju sankcją, do której ustalenia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma upoważnienia.
W ostatnim czasie stanowisko sądu uległo zmianie. Modyfikacja stanowiska sądu znalazła swoje oparcie w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p, które obligują podmioty korzystające ze środków publicznych do przestrzegania reguł w tej ustawie określonych. Wydatki publiczne powinny być bowiem dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
https://www.profinfo.pl/oswiata/prawo-w-oswiacie/p,ustawa-o-systemie-oswiaty-komentarz,8633.html
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł