Czy przyznane godziny nauczania indywidualnego, wlicza się do średniej godzin wypłacanej w okresie wakacyjnym?
U jednych nauczycieli są to godziny ponadwymiarowe, a u niektórych są to jedyne godziny u nas szkole.


Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193). Zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.


Mając na uwadze fakt, że w ramach indywidualnego nauczania realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia) należy uznać, iż zajęcia te realizowane są przez nauczycieli w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), czyli w ramach "pensum" zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze zajęć przyznanie dodatkowych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć indywidualnego nauczania oznacza przyznanie im godzin ponadwymiarowych. Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynagrodzenie otrzymane za te godziny należy uwzględnić zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, ustala się mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć godziny zajęć nauczania indywidualnego nie mogą być traktowane jako godziny ponadwymiarowe, a tylko zwiększają realizowany wymiar pensum i mają jedynie wpływ na wysokość należnego wynagrodzenia zasadniczego.