Zasady udzielania pomocy finansowej określa, opublikowane w Dzienniku Ustaw, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706). Rozporządzenie wprowadza odrębne kryterium dochodowe - 504 zł na osobę w rodzinie (obecnie 351 zł) - dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Jednocześnie dla tych uczniów kryterium dochodowe będzie jedyną podstawą przydzielenia pomocy. W szczególnych przypadkach będą mogli ubiegać się o wypłatę zasiłku szkolnego. W rozporządzeniu wzięto pod uwagę także kwestię reformy podstawy programowej, która powoduje konieczność zakupu nowych podręczników. Z tego powodu uwzględniono w przepisach uczniów rozpoczynających naukę w szkołach prowadzących nauczanie w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w ramach programu - podobnie jak dotychczas - otrzymają także uczniowie niepełnosprawni. Nowe przepisy dopuszczają także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie potwierdzenia zakupu książek wystawionego przez podmiot, który dokonał zakupu podręczników dla grupy uczniów (np. radę rodziców). Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy na zakup podręczników sporządza dyrektor szkoły, kwalifikując ich do odpowiednich kategorii. Rozporządzenie obowiązuje od 6 lipca 2012 r.

Omówienia zmian w prawie pochodzą z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>