Czy "wczasy pod gruszą" wypłacane nauczycielom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mogą być zwolnione z podatku dochodowego w 2013 r.?
 
Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS, w tym dopłata do wypoczynku, mają charakter uznaniowy.
Z funduszu mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy - emeryci, renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z ZFŚS.
Dopłaty z ZFŚS do wszelkich form wypoczynku są dla pracownika świadczeniem pieniężnym i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy.
Jeżeli wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych pochodzących z ZFŚS nie przekroczy kwoty 380 zł, to nie podlegają one opodatkowaniu. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Aby mogło być zastosowane powyższe zwolnienie, powinny być spełnione poniższe warunki:
- świadczenie musi być związane z wykonywaniem przez pracodawcę działalności socjalnej,
- dofinansowanie w całości musi pochodzić ze środków pochodzących z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych,
- świadczenie musi mieć formę pieniężną lub rzeczową.
Limitem w kwocie 380 zł obciążone są wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika z ZFŚS w roku podatkowym, a nie tylko wczasy pod gruszą. Jeżeli wartość zwolnienia zostanie przekroczona, pracodawca ma obowiązek doliczyć nadwyżkę do przychodów uzyskanych przez pracownika ze stosunku pracy oraz ją opodatkować.