Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące organizacji kuratoriów nie przewidują w sposób jednoznaczny rozdzielenia stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego od stanowisk do wykonywania pozostałych zadań.
Nowelizacja ujednolica strukturę organizacyjną kuratoriów oświaty i wyodrębnia w nich wydziały realizujące zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie wprowadza także regulację ograniczającą pracownikowi kuratorium możliwość wykonywania w danej szkole zadań z zakresu nadzoru w szkole, w której pracownik przeprowadzał w tym samym roku szkolnym ewaluację.
W nowelizacji doprecyzowano, że pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznej, realizującym ww. zadania, nie będą powierzane inne zadania kuratora oświaty.
Rozporządzenie wejdzie w życie 8 marca 2013 r. Kuratoria będą miały 6 miesięcy na dostosowanie pracy do nowych regulacji.

Źródło: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 245).

Więcej o najnowszych zmianach w prawie także na II Zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>