Zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. Jednakże na podstawie art. 91b ust. 1 KN, do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się m.in. przepisów art. 54 KN.

Z okoliczności wskazanych w pytaniu nie wynika, czy zatrudnienie w trzech placówkach (pierwszy przypadek) w wymiarze nie przekraczającym połowy obowiązkowego wymiaru zatrudnienia, dokonuje się w ramach trzech odrębnych stosunków pracy, czy też np. w drodze uzupełnienia zatrudnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 KN. Jednakże wobec tego, że instytucja uzupełnienia zatrudnienia jest możliwa do zastosowania wyłącznie wtedy, gdy w jednej szkole nauczyciel zatrudniony jest co najmniej na 1/2 etatu, a tak w omawianym przypadku nie jest, należy uznać, że są to trzy odrębne stosunki pracy. Dlatego w związku z tym, że w żadnym ze stosunków nauczyciel nie jest zatrudniony na przynajmniej 1/2 etatu, nie nabywa on prawa do dodatku wiejskiego, na podstawie art. 54 KN.

W drugim przypadku nauczyciel zatrudniony jest w ramach dwóch stosunków pracy w wymiarze przekraczającym 1/2 etatu, a więc nabywa on prawo do dodatku wiejskiego (norma art. 91b ust. 1 KN nie ma bowiem zastosowania w jego przypadku). Zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 5 KN dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od wymiaru zajęć obowiązkowych (art. 30 ust. 2 KN), wysokość dodatku wiejskiego uzależniona jest również od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie zmniejszonego do wymiaru zatrudnienia nauczyciela.