Na podstawie jakiego przepisu odbywać się będzie, od 1.09.2017 r., uzupełnianie etatu w innej szkole/szkołach - dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole ponadgimnazjalnej - uzupełnianie etatu odbywałoby się również w szkole ponadgimnazjalnej?

Uzupełnianie wymiaru zajęć nauczyciela w innej szkole/szkołach, może się odbywać na podstawie art. 22 ust. 1 KN lub na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) - dalej KN, organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
Na podstawie jakiego przepisu odbywać się będzie, od 1.09.2017 r., uzupełnianie etatu w innej szkole/szkołach - dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole ponadgimnazjalnej - uzupełnianie etatu odbywałoby się również w szkole ponadgimnazjalnej?

Uzasadnienie:
Uzupełnianie wymiaru zajęć przez nauczyciela może się odbywać na podstawie art. 22 ust. 1 KN, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
Uzupełnianie wymiaru zajęć do 31.08.2019 r. może się również odbywać na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 3 p.w.p.o. Jak wynika ze wskazanego przepisu, organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
Porównanie obu w/w regulacji prowadzi do wniosku, że regulacja zawarta w KN umożliwia uzupełnienie wymiaru zajęć nauczyciela w innej szkole/szkołach, z tym że tylko w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Natomiast na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 3 p.w.p.o. możliwe jest uzupełnienie nauczycielowi wymiaru zajęć w innej szkole/szkołach nawet w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, ale pod warunkiem, że w dotychczasowej szkole nie można zapewnić temu nauczycielowi zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
Jeżeli więc w dotychczasowym miejscu pracy nauczyciel będzie miał zapewnioną co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, to uzupełnienie jego etatu w innej szkole/szkołach będzie możliwe na podstawie art. 22 ust. 1 KN.

Dominik Kucharski, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe, Odpowiedzi udzielono 16.08.2017 r.