Czy można wydzielić lub utworzyć osobny fundusz świadczeń socjalnych przy organie prowadzącym szkołę dla emerytowanych nauczycieli i pracowników tej placówki? Jeśli tak, to jakie należy podjąć działania?
Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz dla pozostałych byłych pracowników emerytów i rencistów - dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w szkole.
Przepis art. 53 ust. 3 Karty Nauczyciela wyraźnie stanowi, że odpisy dokonywane na nauczycieli (zatrudnionych), nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz na pracowników szkoły niebędących nauczycielami i byłych pracowników - emerytów i rencistów - stanowią jeden fundusz w szkole, co oznacza, że zakładowy funduszu świadczeń socjalnych tworzony w szkole służyć powinien zarówno nauczycielom i pracownikom aktualnie zatrudnionym w szkole, jak też byłym nauczycielom i pracownikom - emerytom i rencistom.
Z przepisów przywołanego art. 53 Karty Nauczyciela wynika, moim zdaniem, że nie może zostać utworzony odrębny fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników danej szkoły.
Potwierdza to regulacja art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, który stanowi, że w przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły.
Trzeba też dodać, że fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy dla swoich pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów. Wynika to zarówno z przywoływanego art. 53 Karty Nauczyciela, jak też z art. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
Organ prowadzący szkołę nie jest pracodawcą nauczycieli zatrudnionych w szkole. Pracodawcą jest bowiem szkoła, w której nauczyciel jest (był) zatrudniony (co wynika z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Przepisy prawa dają organowi prowadzącemu możliwość utworzenia służby socjalnej powołanej do gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych (art. 53 ust. 4 Karty Nauczyciela).