Konsekwencje projektowanych zmian mają swój wymiar również w zapisach określających zasady udzielania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 
Modyfikacji ulegnie zapis art. 80 ust. 2-2d ustawy o systemie oświaty . Zgodnie z zakładanymi zmianami, przedszkola publiczne nieprowadzone przez gminy będą otrzymywać dotację na każdego ucznia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej co najmniej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – ale (co stanowi novum) pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Z treści uzasadnienia wynika, że proponowana zmiana ma na celu lepsze wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, a jednocześnie większą elastyczność w kreowaniu gminnej polityki oświatowej, w części dotyczącej wychowania przedszkolnego.
Analogiczne rozwiązania zaproponowano w odniesieniu do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty prywatne. Należy również przypomnieć (o czym wspomniano w rozdziale poświęconym zasadom ustalania opłat), iż publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, będą mogły pobierać od rodziców opłaty w wysokości nie większej niż ustalona przez radę gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
Opłata ta może być niższa lub równa wysokości ustalonej opłaty. W projekcie zmiany ustawy o systemie oświaty, doprecyzowano pojęcie „wydatków bieżących”. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty obowiązuje zasada, zgodnie z którą, dotacja otrzymywana przez publiczne przedszkola mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

@page_break@

Pojęcie to budzi częste wątpliwości w praktyce. Modyfikacja zapisu art. 80 ust. 3d , ma na celu usunięcie wątpliwości. W świetle proponowanych zmian, dotacje będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.
Dotacje będą mogły być wykorzystane wyłącznie:
1) na pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej w/w jednostki, jeżeli pełni funkcję dyrektora albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2) na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
Warto zwrócić uwagę, że projektowana zmiana umożliwia zakup ze środków dotacji środka trwałego, umarzanego jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Ustawa zmieniająca zakłada zmianę terminu przekazywania dotacji za miesiąc grudzień. Dotacja za grudzień przekazywana będzie do dnia 15 grudnia, a nie do ostatniego dnia miesiąca – jak to ma miejsce w odniesieniu do pozostałych miesięcy w roku.