Nauczycielka jest zatrudniona w niepełnym, wymiarze czasu pracy - jest to jej druga praca. Czy przysługuje jej też urlop macierzyński z drugiego miejsca pracy?

Urlop macierzyński przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko w czasie trwania stosunku pracy. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy (czyli osobie pozostającej w stosunku pracy), bez względu na wymiar czasu pracy, staż pracy i podstawę nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownica pozostaje jednocześnie w kilku stosunkach pracy urlop macierzyński przysługuje pracownicy u każdego pracodawcy.

Dodać ponadto należy, że urlop macierzyński jest dla pracownicy urlopem obowiązkowym, co oznacza, że pracownica nie może zrezygnować z tego urlopu. Trzeba bowiem pamiętać, że celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko opieka nad noworodkiem, ale również regeneracja sił kobiety po porodzie.
Pracownicy przysługuje jednak prawo do skrócenia urlopu macierzyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do skrócenia urlopu macierzyńskiego przysługuje tylko tej pracownicy, która wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (w takich przypadkach niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek).

Powyższej przedstawione zasady mają zastosowanie również do pracownic będących nauczycielkami.

Podstawa prawna: art. 180 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).