Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować zalecenie Rady UE z 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości dla staży (Dz. UE C Nr 88 z dnia 27 marca 2014 r., s. 1).
Większość postulatów unijnego dokumentu wypełnia już ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Zauważone braki uzupełnia właśnie poselski projekt, w którym proponuje się zachować funkcjonującą już w polskim porządku prawnym nazwę „praktyki absolwenckie” na określenie staży i praktyk, o których mowa w zaleceniu.
wypełnia już ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Zauważone braki uzupełnia właśnie poselski projekt, w którym proponuje się zachować funkcjonującą już w polskim porządku prawnym nazwę „praktyki absolwenckie” na określenie staży i praktyk, o których mowa w zaleceniu.
Nowelizacja przewiduje, że praktyka absolwencka może być odbywana tylko odpłatnie i określa minimalną wysokość świadczenia pieniężnego, jakie powinien otrzymać praktykant, tj. co najmniej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obowiązującym stanie prawnym wskazana jest tylko maksymalna wysokość świadczenia, jaka może być wypłacana praktykantowi. W związku z faktem rezygnacji z nieodpłatnej praktyki absolwenckiej konieczne stało się określenie również kwoty minimalnej. Ma to na celu uniknięcie sytuacji obchodzenia przepisów przez podmiot przyjmujący na praktykę poprzez wypłacanie praktykantowi świadczenia pieniężnego w kwocie symbolicznej. Jednocześnie wskazana minimalna wysokość świadczenia została określona na takim poziomie, by nie zniechęcić do przyjmowania osób na praktykę.
Projektowane przepisy stanowią, że za okres nieobecności w trakcie odbywania praktyki, niezależnie czy będzie to nieobecność usprawiedliwiona czy też nie, praktykantowi nie przysługuje świadczenie pieniężne. Wyjątkiem będzie tu nieobecność w okresie przysługujących praktykantowi 3 dni wolnych (w całym okresie odbywania praktyki absolwenckiej).
Podmiot przyjmujący na praktykę będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby, która będzie pełnić funkcję opiekuna praktykanta.

Akademia Prawa Oświatowego. Zmiany w ustawie o systemie oświaty a praktyka szkolna>>

Opiekun ma kierować wykonywaniem zadań przez praktykanta oraz monitorować i oceniać jego postępy. Jednocześnie, w celu prawidłowego wykonywania obowiązków przez opiekuna, wprowadzone zostało ograniczenie, że nie może on jednocześnie sprawować opieki nad więcej niż 3 praktykantami.
Ponadto podmiot przyjmujący na praktykę będzie zobowiązany, niezależnie od tego, czy praktykant wystąpi z takim wnioskiem, do wystawienia mu pisemnego zaświadczenia o odbyciu praktyki, w którym wskazane zostanie: nazwa stanowiska pracy, w ramach którego praktykant uzyskiwał doświadczenie i nabywał umiejętności praktyczne, zakres zadań przez niego realizowanych, kwalifikacje i umiejętności, które uzyskał oraz okres odbywania praktyki.
Projekt określa co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką: nazwę stanowiska pracy, w ramach którego praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne, zakres zadań przewidzianych do realizacji przez praktykanta, kwalifikacje i umiejętności, które praktykant ma uzyskać, okres odbywania praktyki i wysokość świadczenia pieniężnego. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
Posłowie proponują, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister edukacji podpisała zmianę ws. praktyk w szkołach zawodowych.>