Święto Trzech Króli zostało uwzględnione w regulacjach dotyczących organizacji roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w programowo najwyższych klasach (semestrach) liceów i techników kończą się w tym roku 5 stycznia.
Od 31 grudnia 2011 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 296, poz. 1754).
Przepisy rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2002 r. o organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432) w dotychczasowym brzmieniu stanowiły, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia lub w ostatni piątek kwietnia. Zapis ten budził wątpliwości interpretacyjne zwłaszcza w kontekście dodania do dni ustawowo wolnych od pracy Święta Trzech Króli (ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 224, poz. 1459), nie wynikało z niego bowiem wprost, kiedy kończą się zajęcia, gdy najbliższy piątek po 1. stycznia wypada 2. stycznia lub w Święto Trzech Króli (jak w 2012 r.).
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego doprecyzowuje te regulacje. Po nowelizacji z przepisu wyraźnie wynika, że w sytuacji, gdy najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypadać będzie w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień. W przypadku zaś, gdy najbliższym piątkiem po dniu 1. stycznia jest 2. stycznia, zajęcia kończą się w drugi piątek po dniu 1. stycznia.
Monika Sewastianowicz