Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych personelu, dzieci i rodziców dotyczą również sytuacji, w których dyrektor lub nauczyciel udziela prasie, radiu czy telewizji informacji na temat działalności przedszkola.
Dyrektor i inni pracownicy często wypowiadają się w sprawach przedszkola jako jego przedstawiciele. W sytuacjach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych i realizacją zadań przedszkola, pracownicy powinni podawać swoje imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, zaś wizerunek – za zgodą, poza sytuacją, gdy nagranie obrazu obejmuje wiele osób. Te same dane osobowe mogą zostać ujawnione przez dyrektora lub innych pracowników w ramach udzielania informacji publicznej. Konieczne jest natomiast zadbanie o to, by bez zgody pracownika nie zostały ujawnione jego dane osobowe zwykłe w zakresie niedotyczącym działalności przedszkola oraz dane wrażliwe. Powinna być chroniona także prywatność pracowników i ich rodzin.

Przykład:
W przedszkolu, w którym nie ma stanowiska dyrektora, wójt wyznaczył zastępcę. Nauczyciel w wywiadzie radiowym stwierdził, że został wyznaczony na zastępcę z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego dyrektora związanego z chorobą nowotworową.

Ujawnianie informacji o stanie zdrowia dyrektora, bez jego zgody, gdy informacji tej nie ujawnił publicznie, stanowi naruszenie wrażliwych danych osobowych i wykracza poza granice informacji publicznej o działalności przedszkola.
Wizerunek i imiona dzieci często są przedstawiane w kontekście udziału lub wyniku udziału w różnorodnych konkursach, relacjach z imprez okolicznościowych lub w formie „wywiadu" z dzieckiem, które wypowiada się na różne tematy. Zdarzają się także sytuacje, że dziecko lub informacje o nim są podawane w związku z wypadkiem, chorobą lub innym nieszczęśliwym zdarzeniem. Dane osobowe dziecka nie mogą być w powyższych sytuacjach podawane mediom bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nagranie obrazu obejmuje większą liczbę dzieci albo gdy nagranie dźwięku nie pozwala jednoznacznie zidentyfikować dziecka.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Już w sierpniu zapraszamy na Letnią Akademię Zarządzania Dyrektora Szkoły poświęconą ochronie danych osobowych w placówkach oświatowych>>@page_break@

W celu uniknięcia ewentualnego konfliktu z rodzicami, warto z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować rodziców, że dane zdarzenie w szerszym gronie będzie rejestrowane z zamiarem upublicznienia. Dla dobra dziecka, w sytuacjach kryzysowych, należy jednak rozważyć zniekształcenie głosu lub zasłonięcie twarzy, nawet w sytuacji nagrywania większej zbiorowości.

Przykład:
Pomoc nauczyciela zatrudniona w jedynym przedszkolu w małej gminie potwierdziła lokalnej gazecie, że dziecko będące ofiarą przestępstwa pobicia przez wuja ma na imię Scholastyka.

W razie przedstawiania mediom informacji o dziecku lub jego rodzinie, należy pamiętać o tym, by bez uprzedniego uzyskania zgody rodziców w szczególności nie podawać charakterystycznego imienia, nazwiska dziecka, jego wizerunku, danych adresowych dziecka lub rodziny, informacji o jego osiągnięciach lub niepowodzeniach, stanie zdrowia lub niepełnosprawności, wyznaniu religijnym, szczegółowych danych rodziców lub informacji o trybie życia czy zwyczajach panujących w rodzinie, czy jakichkolwiek innych danych (np. w kontekście czynów zabronionych), które razem wzięte pozwolą zidentyfikować dziecko, zwłaszcza uczące się lub zamieszkujące w małej społeczności.
Personel przedszkolny zawsze musi się kierować dobrem dziecka, nawet w sytuacji, gdy sprawia kłopoty. Powyższe obowiązki spoczywają nie tylko na dyrektorze, ale na wszystkich pracownikach przedszkola. Dotyczą zarówno wypowiedzi dla mediów, jak i udostępniania informacji w innej formie, w szczególności przekazywania lub okazywania dziennikarzom dokumentacji lub korespondencji, itp.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Zobacz: Zapisywanie, kto wchodzi do szkoły, jest zgodne z prawem

Już w sierpniu zapraszamy na Letnią Akademię Zarządzania Dyrektora Szkoły poświęconą ochronie danych osobowych w placówkach oświatowych>>