Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września rodzice płacą nie więcej niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć w przedszkolu ponad pięć bezpłatnych. W Toruniu dotąd opłata ta wynosiła 2,30zł.

"Zajęcia dodatkowe w toruńskich przedszkolach będą finansowane w wymiarze czterech zajęć tygodniowo. Zachęcamy dyrektorów do zatrudniania w pierwszej kolejności nauczycieli danego przedszkola, znanych dzieciom, jeżeli oczywiście posiadają oni uprawnienia do prowadzenia określonych zajęć dodatkowych" - zapowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2013 roku Toruń otrzyma dotację w wysokości 2,71 mln złotych, której część przeznaczona jest na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na poszerzanie oferty przedszkoli na przykład poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych.

Dofinansowanie czterech dodatkowych zajęć w tygodniu obejmie każdy oddział przedszkolny, funkcjonujący w przedszkolu lub szkole podstawowej, w tym w szkole specjalnej. Zajęcia będą realizowane od października.

Jak poinformowano w toruńskim magistracie, zgodnie z przepisami czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić ok. 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat i ok. 30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich. Tyle też będą trwać zajęcia dodatkowe dla toruńskich przedszkolaków.

"Nie wykluczamy zatrudnienia do prowadzenia zajęć dodatkowych firmy zewnętrznej, pod warunkiem, że koszt usługi za 1 godzinę zajęć nie będzie wyższy niż koszt zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego" – zaznaczył Janusz Pleskot, dyrektor wydziału edukacji w toruńskim magistracie.

Dyrektor przedszkola, chcąc zorganizować zajęcia dodatkowe, może powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje lub podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć. W każdym przypadku jest jednak zobowiązany w równym stopniu do zapewnienia dzieciom opieki.