Czy społeczne gimnazjum może ustalić węższe terminy składania oryginałów dokumentów w ramach rekrutacji po szkole podstawowej niż wynika to z zarządzenia kuratora oświaty?
Np. gimnazjum społeczne oczekuje składania oryginałów do 21 czerwca a w zarządzeniu kuratora jest podany termin od 20 VI do 27 VI?


Szkoła niepubliczna może ustalić inne terminy składania dokumentów w ramach rekrutacji do gimnazjum niż terminy wynikające z zarządzenia kuratora oświaty.


Rekrutacja do szkoły niepublicznej następuje według zasad zawartych w statucie szkoły i terminów ustalonych na jego podstawie.

Istotną cechą odróżniającą szkoły i placówki niepubliczne od publicznych jest węższy zakres standardów, którym musi odpowiadać organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach. W szkole niepublicznej brak jest wymogu zapewnienia jej powszechnej dostępności, bowiem jest tworzona w interesie osób prywatnych, nie zaś ogółu. (Mateusz Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006).
Kurator oświaty ustalając terminy rekrutacji do gimnazjów działa w oparciu o § 23 pkt 2 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

Reasumując, szkoła niepubliczna może ustalić inny termin składania dokumentów w ramach rekrutacji, mieszczący się w terminach zawartych w zarządzeniu kuratora oświaty.