Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) – dalej u.g.h. – wymienia w art. 2 ust. 1 pkt 9  loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, co oznacza, że zorganizowanie loterii podlega reżimowi właśnie tej ustawy. Wymienia ona tzw. małe loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 u.g.h., i jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Małe loterie fantowe charakteryzują się tym, iż mogą być organizowane po ich zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia gry.
Co istotne z punktu widzenia dyrektora szkoły, urządzanie w czasie kiermaszu małych loterii fantowych lub gry w bingo fantowe nie wymaga:
– uiszczania opłat, o których mowa w  art. 68 i 69 u.g.h . (w tym opłat koncesyjnych),
– uiszczania podatku od gier, gdyż urządzający w czasie kiermaszu grę w bingo czy loterię nie są podatnikami podatku od gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 u.g.h. ,
– składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, o których mowa w art.  75 ust. 1 i 9 u.g.h. ,
– prowadzenia dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego i ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, o których mowa w  art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 u.g.h.

Jest to fragment artykułu Michała Łyszczarza "Kwesty, kiermasze, loterie - aspekty prawne", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 2/2013>>

Rozliczenia podatkowe szkół będą tematem II zjazdu AZDS, który odbędzie się 27 marca 2014 r.>>

@page_break@

Urządzając loterię fantową, należy również pamiętać o obowiązkach wynikających z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 156). Zgodnie z tym przepisem podmiot urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe zawierające:
– wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości,
– określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne,
– zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

Jest to fragment artykułu Michała Łyszczarza "Kwesty, kiermasze, loterie - aspekty prawne", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 2/2013>>

Rozliczenia podatkowe szkół będą tematem II zjazdu AZDS, który odbędzie się 27 marca 2014 r.>>