W dniu 8 stycznia 2001 r. gmina jako "organizator przewozu" zawarła ze szkołą podstawową jako "przewoźnikiem" umowę na dowóz, przekazanym szkole, autobusem dzieci do i ze szkoły. W umowie jest zapis, że "umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem" oraz, że wszelkie koszty związane z dowozem ponosi gmina. Umowę podpisali członkowie zarządu gminy i dyrektor szkoły. Szkoła wykonywała postanowienia umowy do dnia 30 czerwca 2008 r. W dniu 27 czerwca 2008 r. dyrektor szkoły otrzymał pismo od burmistrza gminy, które mówi, że:
Z dniem 1 lipca 2008 r. jest zmiana sposobu organizacji dowożenia dzieci i finansowania, które zostaje powierzone Urzędowi Miasta i Gminy w związku z czym poleca:
- przekazanie autobusu do UMiG,
- podjęcie działań o przeniesienie pracownika z dniem 1 lipca 2008 r. do innej jednostki organizacyjnej (OSiR) w Gminie
- sporządzenie korekty planu finansowego.
Powyższe polecenia zostały przez dyrektora szkoły wykonane do 1 lipca 2008 r.
W dniu 4 lipca 2008 r. dyrektor otrzymał pismo od zastępcy burmistrza gminy, który informuje:
- "wszystkie uprawnienia szkoły związane z dysponowaniem ww. autobusu utraciły swoją moc",
- umowa z 8 stycznia 2008 r. związana z autobusem jako nieważna z mocy prawa, ponieważ została zawarta pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, tj: urzędem a szkołą - nie jest podstawą do dysponowania autobusem przez szkołę".
Czy ww. umowa zawarta pomiędzy gminą a szkołą jest ważna, a jeżeli tak to, czy umowa mogła być rozwiązana przez gminę (w ciągu 3 dni) bez zachowania okresu wypowiedzenia?
Czy to prawda, że nie można zawierać umów pomiędzy gminą a jednostkami organizacyjnymi gminy (np.: szkołą, OSiRem) lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy?


Odpowiedź:
Umowy w celu realizacji zadań publicznych nie mogą być przez gminę zawierane z jednostkami organizacyjnymi - lecz z "innymi podmiotami". Więcej>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów