Na stronie internetowej MEN zamieszczony został do konsultacji społecznych projekt ustawy  zmieniającej ustawę o systemie oświaty.
Projekt zakłada przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki przez dzieci urodzone w r.2006 i 2007 decydować będą rodzice.  Wszystkie dzieci sześcioletnie mają być objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 roku.
Dzieci pięcioletnie nadal będą objęte obowiązkiem uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie rozpoczną nauki w szkole w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach. Dla tych dzieci nauczyciele wymienionych placówek opracują program, rozszerzający zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, który będzie uwzględniał ich potrzeby rozwojowe.
Wydłużenie do 2014 roku terminu wprowadzenia obowiązku nauki dla sześciolatków umożliwi samorządom skorzystanie m.in. ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Radosna szkoła".
 
Źródło: MEN, 24.11.2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska