500 z 630 szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim będzie mogło skorzystać w latach 2010-2013 z indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
W ramach przedsięwzięcia - finansowanego z funduszy unijnych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki - szkoły będą mogły organizować wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. dla dzieci wykazujących trudności w pisaniu i czytaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych oraz dotkniętych zaburzeniami mowy.
Można będzie też organizować dodatkowe zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; hipoterapię, dogoterapię i muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych, a ponadto zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze specjalnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Projekt przewiduje ponadto wzmocnienie współpracy między rodzicami a szkołą - z jednej strony przez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się w klasach I-III, z drugiej zaś przez większe angażowanie rodziców w życie szkoły.
Dla realizacji uczniowskich potrzeb szkoły będą mogły sfinansować koszty dodatkowej pracy nauczycieli oraz zakupić niezbędne wyposażenie - komputery, oprogramowanie, inne pomoce naukowe i meble. Zakłada się, że pomocą objętych zostanie w sumie około 28,5 tys. uczniów w regionie. Na ich dodatkowe zajęcia wyda się blisko 23,5 mln zł.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 18.12.2009 r.