Przepisy, które od 1 stycznia 2013 r. miały dotyczyć wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wprowadzają wysokie standardy, jakie muszą spełniać te podmioty. Chodzi tu przede wszystkim o dostosowanie pomieszczeń, w których mieszczą się świetlice, do wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych i konserwatorskich. 
Jak jednak zwracał uwagę rzecznik praw dziecka, większość świetlic mieści się w starym budownictwie i dostosowanie ich do ustawowych wymogów wiązałoby się z ogromnymi nakładami finansowymi. Skutkiem objęcia świetlic tymi przepisami od 2013 r. byłaby ich likwidacja, a to - tak zdaniem rzecznika, jak i senatorów, którzy zgłosili projekt nowelizacji - byłoby sprzeczne z celami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która miała chronić podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a nie pozbawiać ich opieki.