Czy nauczycielce przysługuje świadczenie urlopowe z dwóch umów o pracę?
Nauczycielka została zatrudniona w przedszkolu 5 lat temu na czas nieokreślony na cały etat na stanowisku nauczyciel - psycholog (wymiar etatu 20/20, praca w godz. 8.00-12.00) w przedszkolu realizowany jest projekt unijny, był potrzebny nauczyciel psycholog, więc zawarto z tą samą nauczycielką odrębną umowę o pracę na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. (wymiar etatu 10/20, praca w godz. 12.00-14.00).
Czy wobec tego nauczycielce przysługuje świadczenie urlopowe liczone za 1 etat oraz za 1/2 etatu?

Podobna sytuacja jest z inną nauczycielką zatrudnioną na 1 etat (20/20 jako nauczyciel), a 1/2 etatu jako logopeda. Posiada dwie odrębne umowy o pracę na dwóch różnych stanowiskach.
Czy należy jej się świadczenie urlopowe za 1,5 etatu?

Na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Nie ma przeszkód, by pracownik został zatrudniony u danego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę, jednak dopuszczalne jest to tylko wówczas, gdy pracownik zatrudniany jest na dwóch różnych stanowiskach pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w kilku stosunkach pracy z tym samym pracodawcą – każdy stosunek pracy należy traktować odrębnie, i odrębnie też należy ustalać uprawnienia pracownicze wynikające z poszczególnych stosunków pracy.
Dlatego też, jeśli nauczyciel pozostaje jednocześnie w kilku stosunkach pracy z tym samym pracodawcą, to świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi z tytułu pozostawania w każdym stosunku pracy. Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym nauczycielowi należy wypłacić świadczenie urlopowe z tytułu każdego stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 53 ust. 1a KN.

 

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy:  Świadczenie urlopowe 2014 - jak je wyliczyć?