Czy obecnie statut szkoły musi zawierać zapisy dotyczące terminów rekrutacji? Czy można się odnieść do zarządzenia wójta lub kuratora oświaty?
 
Odpowiedź
Statut szkoły nie musi zawierać postanowień dotyczących terminów rekrutacji.
 
Uzasadnienie
Z dniem 18 stycznia 2014 r. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. został skreślony pkt 6, który zobowiązywał do określenia w statucie szkoły publicznej zasad rekrutacji uczniów. Powyższa zmiana była podyktowana wprowadzeniem nowego rozdziału 2a u.s.o. zatytułowanego "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek". Obecnie terminy rekrutacji do szkół określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz w zakresie określonym w § 14 ww. rozporządzenia - organ prowadzący (zarządzeniem wydanym przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta) dla szkół podstawowych oraz dla pozostałych szkół dla młodzieży - kurator oświaty. W związku z powyższym statut szkoły nie musi powielać powszechnie obowiązujących regulacji odnośnie terminów rekrutacji, może natomiast do nich odsyłać ze wskazaniem organu upoważnionego do określenia harmonogramu terminu rekrutacji dla szkoły danego typu.

Zmiany w rekrutacjach do szkół - tematem pierwszego Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły>>