Z zapowiedzi wynika, że regulacje prawne określające sposób prowadzenia nadzoru pedagogicznego będą pierwszym elementem, który będzie usunięty z przepisów ustawy o systemie oświaty i zostanie określany w odrębnej ustawie.
Celem reformy jest dążenie do ustawicznego wspomagania szkół i placówek w szczególności przez organizację narad i konferencji dla dyrektorów szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy szkoły. Wobec powyższego wprowadzone zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji Kuratorów Oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Planowane zmiany mają polegać na wprowadzeniu rejonów wizytacyjnych, odstąpieniu od losowego wyboru wizytatorów do przeprowadzenia kontroli i ewaluacji, rezygnacji z ograniczenia w zakresie wykonywania przez wizytatorów zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego.
Zaproponowane zmiany dotyczyć będą również oceny pracy nauczyciela. Zmiany polegać będą na rozszerzeniu obecnej trzystopniowej skali – poprzez dodanie oceny zadawalającej i szczególnie wyróżniającej. Ponadto, zamierzeniem twórców jest wprowadzenie obowiązku oceny w powiązaniu z procedurami awansu zawodowego.

Koniec z gimnazjami, wraca czteroletnie liceum>>

Znaczącą zmianą jest zamiar wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela specjalisty. Stopień ten będzie mógł uzyskać nauczyciel, który będzie posiadał stopień naukowy doktora, bądź też opracuje innowację opisana dla danego przedmiotu i danej szkoły. Ponadto, planowane jest wydłużenie pierwszego stażu (na stopień nauczyciela kontraktowego) z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy – w celu sprawdzenia predyspozycji do pracy pedagogicznej. Kolejną, bardzo istotną kwestią było uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu zawodowego.
Nastąpi określenie statusu nauczyciela polonijnego. Nauczyciele polonijni uczą języka polskiego zwykle popołudniami i w dni wolne od pracy. W przypadku chęci podjęcia pracy w Polsce, zobowiązani są do odbycia stażu. Dlatego też planuje się, że w uzgodnieniu ze związkami będą określane proporcjonalnie godziny wymagane do odbycia stażu.

Co oznaczają te zmiany?
Projektowane zmiany w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i nauczycieli. Należy oczekiwać nowej ustawy o nadzorze pedagogicznym, a także rozporządzeń wykonawczych. Zmiany w zakresie ocenienia i awansu zawodowego dedykowane będą przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom, a także organom prowadzącym i kuratorom oświaty.

Lex Prawo Oświatowe - wypróbuj za darmo>>