Jak podkreśla MEN, podstawa programowa uwzględnia  postulaty  środowiska  oświatowego  dotyczące  kształtu i treści tego dokumentu. Chodzi o prekonsultacje, które MEN zarządził na początku tego roku. Założenia nowej podstawy to m.in. większy nacisk na nowe technologie, powrót do spiralnego układu treści nauczania (powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych etapach kształcenia).
Rozporządzenie ma obowiązywać od września 2018 r., a do szkół starego typu stosowane będą przepisy dotychczasowe.
Projektowana  podstawa  programowa  uwzględnia  również  uwagi  i  propozycje  różnych instytucji publicznych, towarzystw naukowych, osób fizycznych i osób prywatnych zgłaszane podczas prekonsultacji społecznych prowadzonych od dnia 28 kwietnia do dnia 2 czerwca br.  Opis wiadomości i umiejętności  zdobytych  przez  ucznia  w szkole  ponadpodstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.