Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z listem do minister Hall w sprawach związanych z brakiem powszechnego dostępu dzieci do wychowania przedszkolnego.
W ramach ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty – uważa Janusz Kochanowski -rozwiązany został jedynie problem powszechności w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci 5 - letnich. Natomiast w przypadku dzieci w wieku 3 - 4 lat problem nadal pozostaje aktualny. Rzecznik przytacza dane statystyczne wskazujące na brak powszechnego dostępu do przedszkoli.
Za bardzo istotną kwestię, wymagającą zmian legislacyjnych, Rzecznik uznaje brak jednolitych i transparentnych zasad w naborze dzieci do przedszkoli. Ich konieczna unifikacja w skali kraju zagwarantowałaby równe traktowanie przez gminy prowadzące przedszkola dzieci znajdujących się w wieku przedszkolnym. Konieczność jest wprowadzenia wynika również z braku powszechnego dostępu do przedszkoli.
W związku z tym Rzecznik zwracam się do pani minister o ponowne przeanalizowanie problemu o poinformowanie o planowanych działaniach zmierzających do zagwarantowania wszystkim dzieciom w wieku 3 - 4 lat równych szans w dostępie do edukacji przedszkolnej.
 
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 27.03.2009 r.