Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. To ogromna szansa na podjęcie aktywności zawodowej przez rodziców. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Żłobki nie będą już zakładami opieki zdrowotnej. Znajdą w nich opiekę dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówki te będą prowadzone przez gminy (w postaci gminnych jednostek budżetowych), osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala podmiot, który żłobek utworzył. Opieka w tej placówce ma trwać 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą.
Założenia do projektu ustawy dostępne są na stronie internetowej kancelarii premiera.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 30 marca 2010 r.