Pożyteczne informacje na temat pracy z uczniami, którzy przejawiają skłonności do zachowań ryzykownych, będzie można zdobyć na organizowanym przez Wolters Kluwer Polska szkoleniu "Widzę, słyszę, czuję - reaguję". Poprowadzą je osoby, które od wielu lat zajmują się tym problemem.
Programy ochrony zdrowia psychicznego, w których duży nacisk kładzie się również na profilaktykę i terapię zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, pozwalają żywić nadzieję, że alarmujący wzrost statystyk zostanie wreszcie zahamowany. Czy faktycznie jednak teoria skutecznie przełoży się na praktykę?
– Uregulowania prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniam jako korzystne dla uczniów. Problem leży natomiast w ich realizacji, mówiąc inaczej – teoria nie zawsze przekłada się na praktykę – uważa Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. – Wiele szkół nie radzi sobie z tym problemem. Nauczycielom i dyrektorom szkół potrzebne jest dobrze zorganizowane doskonalenie i wspomaganie. A w tym przypadku sytuacja jest, niestety, podobna – znowu uregulowania prawne są w porządku, natomiast szwankuje praktyka.
Zdaniem Rzecznika, by zmienić ten stan, należy usprawnić funkcjonowanie systemu doskonalenia i wspomagania nauczycieli. – To zadanie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Większą wagę powinno się też przywiązywać do badania skuteczności udzielanej pomocy. To z kolei zadanie dla kuratorów oświaty, sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami – mówi Marek Michalak. – Konieczne jest zatem usprawnienie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkołach wszystkim dzieciom, a nie budowanie jakiegoś odrębnego systemu dla uczniów dotkniętych jednym, konkretnym problemem.
Jak podają policyjne statystyki, w ubiegłym roku 373 osoby w wieku do 19. roku życia podjęły próbę samobójczą – w niemal połowie przypadków była ona skuteczna.
Mimo że przyczyna prób samobójczych u młodych ludzi niekoniecznie musi mieć związek ze szkołą, Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, iż szkoła powinna odgrywać dużą rolę w diagnozowaniu tego problemu.
– To ona powinna dostrzec symptomy nietypowych zachowań dziecka i poinformować o tym rodziców – uważa Marek Michalak. – Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie kadry pedagogicznej. Jeśli jednak dokładnie przyjrzymy się systemowi kształcenia, to – niestety – dostrzeżemy, że uczelnie „wypuszczają” spod swoich skrzydeł osoby dobrze przygotowane do nauczania danego przedmiotu, ale kiepsko radzące sobie w roli wychowawców, a może nawet więcej – mentorów dla swoich podopiecznych. Częstokroć to im samym jest trudno odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, jaką zastają w pracy. Z pewnością więc zmian wymaga kształcenie studentów. Pod rozwagę należy też poddać wprowadzenie testów kompetencyjnych dla kandydatów na studia pedagogiczne, które mogłyby zbadać predyspozycje do wykonywania tego zawodu, np. poziom empatii u tych osób.

W materiale wykorzystano fragment artykułu Anny Satel "Program ochrony zdrowia psychicznego", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 11/2013.

Szczegóły na temat szkoleń dostępne są na stronie www.szkolenia.abc.com.pl>>

Polecamy także publikacje:
-„Zdrowe Kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina.”
- „Istota uczenia. Wykorzystanie badań w praktyce”
- „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”