Zasady przyznawania i rozliczania dotacji na podręczniki regulują: znowelizowana w lipcu 2014 r. ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. W sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902).
Rozliczenie środków z budżetu państwa przeznaczonych na dotacje będzie dokonywane na podstawie informacji zawartych w rozliczeniach wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji przez dyrektora szkoły oraz zwrot części niewykorzystanej zgodnie z ustawą nowelizującą powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji. Należy zauważyć, że w przypadku dotacji celowej udzielonej szkole prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż JST, będzie ona rozliczona przez dyrektora szkoły, który będzie przekazywał rozliczenie do właściwej JST. Rozliczenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego powinno nastąpić do 31 stycznia. Podstawą rozliczenia dotacji będą kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto do rozliczenia dotacji należy udokumentować wydatki poniesione na pokrycie kosztów drukowania, powielania powyższych materiałów, a także trzeba udokumentować zakup urządzeń służących do drukowania lub powielania podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Należy zauważyć, że wojewoda został obarczony obowiązkiem sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym w terminie do dnia 15 marca następnego roku. Rozliczając dotację należy pamiętać o zastosowaniu właściwego formularza. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jest sporządzane:
1) w 2014 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Natomiast rozliczenie dotacji celowej przekazywane przez JST powinno być sporządzane w 2014 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia a w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia .

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Zobacz: Dotacje do podręczników od 25 do 250 zł

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy publikację: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>